Seyahat Danışmanınız: 0850 360 16 00

İletişim

facebook Twitter


Dündar Termal

Türkiye Kaplýca Haritasý

Türkiye Kaplýca Haritasý

Termal Nedir?
Mineralize termal sularýn ve bunlara ait çamurlarýn, banyo, içme, solunum yolu ile kullanýlmasý, ayrýca iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, mekanoterapi, beden eðitimi, masaj, psikoterapi, diyet vb. yan tedavilerle birleþtirilmesi ile oluþturulan kür uygulamalarýnýn uzman hekim denetiminde yapýldýðý saðlýk tesislerine kaplýca denilmektedir.

Madensuyunun yer yüzüne çýktýðý kaynaða kaynarca, madensularýndan yararlanmak üzere kaynarcalarýn çevresinde kurulan tesislere de genel olarak kaplýca ya da ýlýca denmektedir. Kaplýca sularýndan banyo ve içme kürleriyle yaralanýlmaktadýr. Ýçme kürü olarak yararlanýlan kaplýcalara içmece de denilmektedir.

Termal Su, Bronþitten Böbrek Taþýna
Kadar Pek Çok Hastalýða Ýyi Geliyor

  • Astým bronþiyal, kronik bronþit, alerjik üst solunum yolu hastalýklarý, pnömokonyoz
  • Egzama, akne, nörodermit, kronik rezidüel ürtiker
  • Kireçlenmeler, yumuþak doku romatizmalarý
  • Kompanse kalp yetmezliði, fonksiyonel dolaþým bozukluðu, esansiyel hipertansiyon, varisler, periferik arter hastalýklarý
  • Mide hastalýklarý, þeker hastalýðý, obezite, gut, karaciðer-safra kesesi fonksiyonel yetmezlikleri
  • Kronik piyelonefrit, kronik sistit, kronik prostatit, böbrek taþlarý, fonsiyonel yetmezlik
  • Merkezî ve periferik kronik inflamatuar hastalýklar, omurga hastalýklarý, travmatik lezyonlar, spastik paraliziler, nöro ve myopatiler, vasküler nörolojik hastalýklar, inme rehabilitasyonu, nöro-vejetatif distoni - Kadýn doðum hastalýklarý.

Türsab Logo

Turizm Atölyesi

Adres : Şenlikköy Mah. Halkalı Cad. Aqua Florya AVM
No:93 A blok P /102 Florya - Bakırköy - İstanbul

Seyahat Danışmanınız: 0850 360 16 00