Seyahat Danışmanınız: 0242 836 38 40

İletişim

facebook Instagram


Dündar Termal

Kaplıcalar Sağlık Personeli Zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmelikle kaplıcalarda tam zamanlı sağlık personeli bulundurma zorunluluğu getirildi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre Kaplıca ve talassoterapi tesislerinde; uzman hekim ve en az lise düzeyinde sağlık eğitimi almış sağlık personeli çalıştırılması zorunlu hale getirildi. 

tebliğin tam metni, Sağlık Bakanlığından:

KAPLICALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kaplıcalar Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sağlık Personeli

MADDE 14 - Kaplıca ve talassoterapi tesislerinde; uzman hekim ve en az lise düzeyinde sağlık eğitimi almış sağlık personeli çalıştırılması zorunludur. Sağlık personeli bu tesislerde tam zamanlı çalışır. Uzman hekim, birden fazla kaplıca ve talassoterapi tesisinde çalışabilir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tesis ve işletme izni bulunan kaplıca ve talassoterapi tesisleri, 14 üncü maddede bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılan değişikliğe, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde uygunluklarını sağlarlar. Altı ayın sonunda uygunluk sağlamayan kuruluşların faaliyeti uygunluk sağlayana kadar valilikçe süresiz durdurulur."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
kaynak: 
 turizmdebusabah.com
Larsoy Turizm ve Seyahat Ltd. Şti

Adres : Andifli Mahallesi Liman Sokak No:4/B
Kaş / Antalya / Türkiye

Seyahat Danışmanınız: 0 242 836 38 40